Subvencije za preduzetnike 2020

Želite li da otvorite svoju firmu i da budete sam svoj gazda? Plašite li se početnih ulaganja i da ćete biti u gubitku prvih godina poslovanja? Bez brige. Konkurišite za subvencije za preduzetnike 2020.

Nacionalna Služba za zapošljavanje je 28.02.2020 objavila konkurs, odnosno Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za preduzetnike 2020.

Potrebno je da se vodite na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da imate završenu obuku za razvoj preduzetništva. Obuku organizuje NSZ u trajanju od dva dana. Dvodnevna obuka ima svrhu da polaznicima omogući da provere opravdanost svoje poslovne ideje, da sagledaju prednosti i moguće rizike  preduzetništva, spoznaju svoje preduzetničke sklonosti, informišu se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima, kao i da popune Zahtev sa biznis planom. Ukoliko niste završili obuku, prijavite se što pre.

Do 28.04.2020. možete da podnesete zahtev sa biznis planom.

Nezaposleni, koji se nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje 2020.

Subvencija  se dodeljuje  u  iznosu  od 250.000,00dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe  sa invaliditetom. Vaša obaveza je da obavljate registrovanu delatnost i po tom osnovu izmirujete doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Nacionalna  služba  vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova javnog poziva za nezaposleno lice.

Subvencije za preduzetnike 2020

Koje to uslove treba da ispunite kao nezaposleno lice, kako bi ostvarili pravo na dodelu subvencije za preduzetnike 2020?

Uslovi su sledeći:

-potrebno je da ste prijavljeni na evidenciji  Nacionalne službe za nezaposlenost,

-da ste završili obuku za  razvoj preduzetništva po  planu  i programu  obuke  u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

-da ste ispunili ranije  obaveze  i  izmirili sva  dugovanja  prema  Nacionalnoj službi.

 

Dokumentacija koja Vam je potrebna kako biste podneli zahtev za dodelu subvencije za preduzetnike 2020.

-Popunjen zahtev  sa  biznis  planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

-obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe,

-dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

-dokaz  o  vlasništvu  poslovnog  prostora,  ukoliko  podnosilac zahteva raspolaže istim

 

Kako podneti zahtev?

Zahtev sa biznis planom podnosite u dva primerka,  organizacionoj jedinici Nacionalne službe, shodno mestu prebivališta, odnosno boravišta, ličnim odlaskom ili putem pošte.

Provera ispunjenosti uslova i priložene dokumentacije.

NSZ sagledava da li su svi uslovi prema Javnom pozivu ispunjeni i proverava se priložena dokumentacija zajedno sa Biznis planom.

Odluka o odobravanju subvencije za preduzetnike 2020

donosi se na osnovu rang-liste, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva.

Registracija u APR-u.

Nezaposleno lice bi trebalo izvršiti prijavu u APRu najkasnije do datuma potpisivanja ugovora na propisanom obrascu u elektronskom ili pisanom obliku.

Koje to obaveze imate prema NSZ?

Dužni ste da izmirujete  doprinose za  obavezno  socijalno  osiguranje najmanje  12  meseci, počev  od  dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci.

Da omogućite Nacionalnoj  službi praćenje realizacije ugovornih  obaveza  i uvid u obavljanje delatnosti,

Dostavite  Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i

Da u roku od 8 dana od dana nastanka promene, obavestite  Nacionalnu  službu  o  svim  promenama  koje  su  od  značaja  za realizaciju ugovora.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom radi subvencije za preduzetnike  je 28. 04. 2020.

Za više informacija možete pogledati na narednom sajtu http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.