PPDG 1R poreska prijava za pausalce detaljno uputstvo

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj 24/01,…,112/15) propisano da se poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike od 1. januara 2018. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Ukoliko nemate elektronski sertifikat ili iz nekog razloga ne možete pristupiti aplikaciji ePorezi, naša agencija može podneti za vas poresku prijavu PPDG 1R

Želite da izvršite prijavu za neku promenu pri poslovanju (npr. prijavu osnova osiguranja, prekid obavljanja delatnosti, promena osnova osiguranja, nastavak obavljanja delatnosti, promena sedišta radnje, itd…) možete podneti zahtev, a mi ćemo za vas izvršiti prijavu.

Elektronsko podnošenje prijave preko portala Poreske uprave

Ako PPDG 1R poreska prijava za pausalce koja je podneta u elektronskom obliku, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti Poreska uprava, u elektronskom obliku, dostavlja podnosiocu prijave obaveštenje koje sadrži informaciju o formalnim nedostacima.

Po dobijanju obaveštenja podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu. Ispravljena poreska prijava ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

PPDG 1R poreska prijava za pausalce smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku potrebno je da se sa sajta Poreske uprave, preuzme Aplikacija za elektronsko podnošenje poreskih prijava -ePorezi. 

Poreska uprava e porezi aplikacija

Podnosilac PPDG 1R prijave mora posedovati kvalifikovani digitalni sertifikat. Klikom
na polje ”Podnesi prijavu” otvara se prozor za unos PIN koda podnosioca prijave

pin

Na ekranu se pojavljuje spisak poreskih prijava koje se mogu podneti preko

portala Poreske uprave u elektronskom obliku. Bira se poreska prijava PPDG-1R.

ppdg1r

Nakon izbora Obrasca PPDG-1R na ekranu se otvara forma za pregled postojećih poreskih prijava PPDG-1R i unos novih poreskih prijava PPDG-1R.

Postojeće prijave je moguće pretraživati po više kriterijuma, pri čemu su za svaku prijavu prikazani sledeći podaci: identifikacioni broj prijave, vrsta prijave, osnov za prijavu, vrsta poreske obaveze, zatim podaci u vezi sa izmenom prijave, poreski period za koji se prijava podnosi, datum podnošenja prijave i status prijave.

Odabirom akcije ”Tekstualni unos” dobija se forma za unos podataka u Obrazac PPDG-1R.

Deo 1. Podaci o poreskoj prijavi, u koji se unosi:

ppdg1r

1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava:
oznaka 1 – opšta prijava koju podnosi poreski obveznik u periodu dospelosti za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom, odnosno Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (”Službeni glasnik RS”, br. 80/02,… 108/16- u daljem tekstu: ZPPPA);

oznaka 3 – prijava po članu 182b ZPPPA koju podnosi poreski obveznik nakon isteka roka dospelosti za podnošenje poreske prijave propisanog Zakonom, odnosno ZPPPA;

oznaka 6 – prijava po članu 39. ZPPPA koju podnosi poreski obveznik kome je aktom Poreske uprave odobreno produženje roka podnošenja prijave iz opravdanih razloga (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl.) dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

1.1a Osnov za prijavu – oznaka jednog od navedenih osnova za podnošenje prijave, i to:

oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti;
oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti;
oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti;
oznaka 6 – prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod;
oznaka 7 – promena osnova osiguranja;
oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;

oznaka 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;
oznaka 18 – nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
oznaka 19 – obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
oznaka 20 – promena vlasnika radnje;
oznaka 21 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;
oznaka 22 – promena sedišta radnje;
oznaka 23 – prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
oznaka 24 – izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

1.1b Vrsta poreske obaveze – oznaka jedne od vrsta obaveza po osnovu poreza, odnosno poreza i doprinosa na paušalno utvrđeni prihod od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: poreska obaveza), i to:

oznaka 1 – konačna poreska obaveza za prethodni poreski period;
oznaka 3 – akontacija poreske obaveze za tekući poreski period;
oznaka 4 – konačna poreska obaveza za tekući poreski period;
oznaka 5 – izmena akontacije poreske obaveze za tekući poreski period;
oznaka 6 – ukupno zaduženje za prethodni poreski period.

1.2 Poreski period od-do – poreski period za koji se podnosi poreska prijava.
1.3 Datum dospelosti za podnošenje prijave – dan, mesec i godina dospelosti roka za podnošenje poreske prijave propisanog Zakonom, odnosno ZPPPA.
1.4 Datum podnošenja prijave – dan, mesec i godina podnošenja poreske prijave.
1.5 Izmena/Storno prijave – oznaka:

oznaka 1 – izmenjena poreska prijava po članu 40. ZPPPA;
oznaka 9 – storniranje prijave. Storniranje prijave može da izvrši poreski inspektor po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti u postupku poreske kontrole. Dakle, obveznik ne može preko portala Poreske uprave da podnese prijavu u kojoj je u polju 1.5 uneta oznaka 9.

1.5a Identifikacioni broj prijave koja se menja po članu 40. ZPPPA, odnosno broj poreske prijave koju unosi poreski inspektor u postupku poreske kontrole kada po zahtevu obveznika ili po službenoj dužnosti vrši storniranje prijave.

Nakon logovanja sa digitalnim sertifikatom na portal Poreske uprave i izbora poreskog obveznika za kojeg se podnosi Obrazac PPDG-1R automatski se unose podaci u deo 2. Podaci o poreskom obvezniku, i to:

2.1 Poreski identifikacioni broj (PIB) poreskog obveznika;
2.2 Ime i prezime poreskog obveznika;
2.3 JMBG/EBS jedinstveni matični broj građana, odnosno evidencioni
broj za strance.
2.4 Opština prebivališta/boravišta poreskog obveznika,
2.5 Adresa prebivališta/boravišta poreskog obveznika (mesto, ulica i broj);

Podnosilac prijave unosi podatak u polju 2.6 Uvećani staž osiguranja izborom jedne od oznaka, i to:

oznaka 0 – bez uvećanog staža osiguranja;
oznaka 1 – uvećani staž osiguranja 12/14;
oznaka 2 – uvećani staž osiguranja 12/15;
oznaka 3 – uvećani staž osiguranja 12/16;
oznaka 4 – uvećani staž osiguranja 12/18.

U deo 3. Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa unosi se:

3.1 Osnov osiguranja i period osiguranja izborom odgovarajuće oznake, i to:

oznaka 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti,
oznaka 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos (zaposleni/osnivač, odnosno član koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član),
oznaka 3 – obavljanje samostalne delatnosti i osnivač/član u privrednom društvu u kome radi bez zasnivanja radnog odnosa,
oznaka 5 – obavljanje samostalne delatnosti i korisnik penzije,
oznaka 6 – osiguranici koji nisu obveznici doprinosa (sporazum o socijalnom osiguranju i dr.);

Nakon unosa podataka u polje 3.1 bira se akcija ”Sačuvaj”

ppdg1r poreska prijava za pausalce

3.2 Obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe – unosi se period obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza.

U Obrazac PPDG-1R poreska prijava za pausalce, deo 4. Podaci o radnji, automatski se, nakon logovanja sa digitalnim sertifikatom i izbora poreskog obveznika, unose sledeći podaci:
4.1 Matični broj – matični broj radnje;
4.2 Poslovno ime – poslovno ime;
4.3 Skraćeno poslovno ime – skraćeno poslovno ime;
4.4 Opština sedišta
4.5 Adresa sedišta – mesto, ulica, broj sedišta radnje;

U deo 5. Podaci o delatnosti, u polje 5.1 Pretežna delatnost automatski se unosi šifra i naziv delatnosti upisane u registar kod nadležnog organa, a podnosilac prijave u polje 5.2 Ostale delatnosti unosi šifru i naziv delatnosti koju obavlja poreski obveznik.

poreska prijava

6.1 Planirani prihod do kraja godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, ako je u polju 1.1 Osnov za prijavu navedena: oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti, 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, oznaka 20 – promena vlasnika radnje (u prijavi koju podnosi novi vlasnik radnje), oznaka 24 – izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

U Obrazac PPDG-1R, deo 7. Posebni podaci, unosi se:

7.1 Obavljanje delatnosti izvan poslovnih prostora – oznaka „da” ili oznaka „ne” zavisno da li obveznik obavlja delatnost izvan poslovnih prostora i to na kiosku, prikolici ili sličnom objektu na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama;7.2 Broj zaposlenih radnika u momentu podnošenja prijave;
7.3 Površina sedišta radnje;
7.4 Radna sposobnost preduzetnika – invalidnost – oznaka ”da” ili oznaka ”ne” zavisno da li poreski obveznik ima status osobe sa invaliditetom.

U Obrazac PPDG-1R, deo 8. Podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama, unose se podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama i to za svaki poseban prostor – izdvojenu poslovnu jedinicu: mesto sedišta, ulica i broj, površina u m² i datum upisa u registar nadležnog organa.

Nakon unosa podataka u deo 8. bira se akcija ”Sačuvaj”

poreska prijava za pausalce​

U poresku prijavu PPDG-1R, deo 9. Podaci o podnosiocu prijave, unosi se:

9.1 JMBG podnosioca prijave – automatski se upisuje podatak sa elektronskog sertifikata
9.2 Telefon kontakt osobe
9.3 Elektronska pošta na koju se dostavljaju obaveštenja u vezi sa podnetom prijavom

U delu 10. Napomena podnosioca prijave može se uneti tekst određene sadržine u vezi sa podnetom prijavom.
Nakon unosa podataka u deo 1 – 10 Obrasca PPDG-1R, bira se akcija ”Sačuvaj”.
Ako se ne žele sačuvati uneti podaci bira se akcija ”Izađi”

Kada se prijava sačuva moguće je dodati priloge. Za podnošenje priloga uz prijavu potrebno je da se na početnom delu ekrana klikne na polje ”Prilozi”

ppdg-1r online

Klikom na polje ”Prilozi” otvara se prozor za unos priloga u pdf ili jpg formatu. Izbor priloga vrši se akcijom ”Browse” i izborom dokumenta sa računara sa kojeg se vrši podnošenje Obrasca PPDG-1R u elektronskom obliku.

elektronska poreska prijava za pausalce

Uneti prilog se može obrisati, a klikom na dugme ”Dodaj” može se uneti novi prilog, budući da se prilozi unose pojedinačno.

Ukoliko Vam neki od navediih koraka nije najjasniji možete nas kontaktirati a ukoliko nemate elektronski sertifikat ili iz nekog razloga ne možete pristupiti aplikaciji ePorezi, naša agencija može podneti za vas poresku prijavu PPDG 1R

Sve što je potrebno da uradite je da popunite naredna polja:

PPDG 1R poreska prijava za pausalce