zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Ukoliko vam je potreban dokaz kod poslovne banke za podizanje kredita, dokaz o redovno izmirenim obavezama za overu zdravstvene kartice, dokaz zbog ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite…

Možete podneti zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama.

Ukoliko nemate elektronski sertifikat možete se i nama obratiti radi dostave uverenja direktno na vaš mail.

Svi korisnici portala E-porezi  mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Za pristup portalu E-porezi neophodan je elektronski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektronskog uverenja moguća bez elektronskog sertifikata.

Izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku predviđeno je  za  aktivne  poreske  obveznike  koji  su  u  nadležnosti  Poreske  uprave,  odnosno  za  poreske oblike koje administira Poreska uprava Republike Srbije.

 Zahtev  za  izdavanje  poreskog  uverenja  može  podneti  poreski  obveznik  ili  lice  koje poseduje ovlašćenja za elektronsko poslovanje u ime poreskog obveznika.

Poreska uprava Republike Srbije je od 01.03.2019. godine omogućila poreskim obveznicima podnošenje zahteva i izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem bez potrebe fizičkog dolaska poreskih obveznika u filijale Poreske uprave.

Preko portala Poreske uprave e-Porezi, poreski obveznici mogu elektronski podneti zahteve za izdavanje uverenja i dobiti uverenja u elektronskom obliku o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda, uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku, u skladu sa zakonskim propisima.

Od 14.12.2019. godine, ne plaća se taksa za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem..

Poreski obveznici trenutno mogu podneti zahtev za četiri vrste poreskih uverenja:

Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost
Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za dobijanje poreskog uverenja, zbog duga na odgovarajućem poreskom računu, dobija se poruka „Izveštaj nije dostupan, proverite upit stanja“. Klikom na dugme „Upit stanja“ može se proveriti na kom poreskom računu postoje neizmirene obaveze, zbog kojih poresko uverenje ne može biti izdato.

Provera verodostojnost poreskog uverenja izdatog na ovaj način vrši se pomoću KODA

ZA PROVERU, na sajtu Poreske uprave ( http://www.purs.gov.rs/). Za proveru

verodostojnost izdatog eUverenja nije porteban Kvalifikovani elektronski

sertifikat.

zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama