Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju

Obaveza obveznika fiskalizacije je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa izvrše prijavu poslovnog prostora radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije.

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja. O tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku u vaše poresko sanduče. Obaveštenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju

Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju

Obveznik fiskalizacije podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama dostavlja Poreskoj upravi podnošenjem prijave putem portala ePorezi. Nakon pristupa portalu ePorezi, obveznik bira prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO) i ručno unosi lične podatke kao što su broj telefona i mejl adresa, kao i podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama. Pregled svih prijavljenih poslovnih prostora i poslovnih prostorija obveznik fiskalizacije može videti klikom na listi poslovni prostor u okviru prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO).

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem

Na internet portalu ePorezi https://eporezi.purs.gov.rs/, nakon prijavljivanja i izbora obveznika, u okviru sekcije „Izbor prijave“ potrebno je izabrati prijavu sa nazivom PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) – Slika 1.

Slika 1

Slika 1.

Nakon izbora prikazuje se istorija prethodno unetih prijava. Unos nove prijave vrši se isključivo izborom opcije „Tesktualni unos“, koja se koristi za ručni unos podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama. (Slika 2).

Slika 2

Slika 2.

Nakon izbora tekstualnog unosa pristupa se formi „Podaci o podnosiocu“ (Slika 3) u okviru koje je potrebno izabrati „Vrstu prijave“ (polje 1.1), ručno popuniti podatke „Telefon kontakt osobe“ (polje 1.5) i „Elektronska pošta“ (polje 1.6) i sačuvati unete podatke klikom na dugme „Sačuvaj“.

Slika 3

Slika 3.

Iz padajućeg menija „Vrsta prijave“ moguće je izabrati jednu od tri opcije:

  1. Upis u registar

– koristi se za prvo prijavljivanje poslovnog prostora i poslovne prostorije

  1. Brisanje iz registra

– koristi se za trajnu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije

  1. Promena podataka iz registra

– koristi se za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka

Podaci koji su uneti u okviru ove forme čuvaju se klikom na dugme „Sačuvaj“, nakon čega se prikazuje stranica kao na Slici 4.

Slika 4

Slika 4.

Klikom na pristupa se formi „Poslovni prostor“ (Slika 5.) u koju se unose „Podaci o poslovnom prostoru“.

Slika 5

Slika 5.

Ukoliko je izabrana vrsta prijave za Upis u registar, potrebno je uneti podatke u predviđena polja:

2.1 Naziv poslovnog prostora – polje je predviđeno za slobodan tekstualni unos podatka o Nazivu poslovnog prostora

2.2 Tip poslovnog prostora – polje se popunjava izborom jednog od ponuđenih tipova iz padajućeg menija (Fiksni, Pokretni, Daljinska trgovina, Automat)

  1. Fiksni

– Izborom ovog tipa, potrebno je uneti podatke o adresi poslovnog prostora.

– Izbor je omogućen izborom iz predefinisanog adresnog registra do nivoa kućnog broja (polja 2.3 – 2.6 koriste padajući meni); polja 2.7 – 2.9 mogu se popuniti ručnim unosom ukoliko je potrebno.

  • Ukoliko su podaci o adresi izabrani iz adresnog registra (korišćenjem padajućeg menija) podaci o geografskoj širini i dužini će biti automatski popunjeni.
  • Ukoliko podaci o adresi nisu dostupni putem adresnog registra, potrebno je označiti/čekirati polje „Slobodan unos“ i ručno popuniti podatke u poljima 2.5 „Naziv ulice“ i 2.6 „Kućni broj“.
  1. Pokretni

– Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika, dok se ostali podaci popunjavaju ručnim unosom – u polje „Dodatno“ je potrebno uneti jedinstvenu oznaku poslovnog prostora (npr. registarska oznaka vozila i sl.).

  1. Daljinska trgovina

– Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika, dok se ostali podaci popunjavaju ručnim unosom.

  1. Automat

– Izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika (pri čemu je moguće izmeniti adresne podatke korišćenjem padajućeg menija), dok se ostali podaci popunjavaju ručnim unosom.

2.10 Šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji – polje se popunjava izborom jedne od ponuđenih šifara iz padajućeg menija (šifarnika delatnosti) za delatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji

2.11 Kvadratura – polje se popunjava brojčanim podatkom o površini poslovnog prostora (u m2)

2.12. Datum početka – potrebno je uneti podatak o datumu od kada se poslovni prostor koristi, ovaj datum ne može biti u budućnosti

Nakon završenog unosa svih podataka o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama, prijavu je potrebno potpisati klikom na dugme „Potpiši i podnesi“ – prijava dobija status „Predata“.

Kako bi prijava dobila konačan status „Podneta“, neophodno je kliknuti na dugme „Osveži status“.

Ukoliko prijava dobije status „Odbijena/Neispravna“, potrebno je proveriti „Listu neispravnosti“ u okviru prijave, izmeniti/ispraviti podatke u prijavi i ponovo je podneti kako bi dobila konačan status „Podneta“.

* * *

Brisanje poslovnog prostora i poslovne prostorije iz registra vrši se izborom „Tekstualnog unosa“, a zatim se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 „Vrsta prijave“ izabere opcija 2 Brisanje iz registra i popune se ostali podaci u formi (Slika 6.). Nakon toga treba kliknuti na dugme „Sačuvaj“.

Slika 6

Slika 6.

Klikom na pristupa se formi „Poslovni prostor“, a zatim se iz padajućeg menija u polju „Jedinstveni id“ bira oznaka poslovnog prostora koji se briše iz registra (Slika 7.). U okviru ove forme potrebno je popuniti polje 2.12 „Datum završetka“ i kliknuti na dugme „Sačuvaj“.

Slika 7

Slika 7.

Dalji postupak je identičan kao i kod podnošenja prijave – potrebno je kliknuti na dugme „Potpiši i podnesi“. Konačan status prijave je „Podneta“.

* * *

Promena podataka poslovnog prostora i poslovne prostorije u registru vrši se izborom „Tekstualnog unosa“, a zatim se u okviru sekcije „Podaci o podnosiocu“ u polju 1.1 „Vrsta prijave“ izabere opcija 3 Promena podataka u registru i popune se ostali podaci u formi (Slika 8.). Nakon toga treba kliknuti na dugme „Sačuvaj“.

Slika 8

Slika 8.

Klikom na pristupa se formi „Poslovni prostor“, a zatim se iz padajućeg menija u polju „Jedinstveni id“ bira oznaka poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru. U okviru ove forme moguće je izmeniti podatke u poljima 2.10 Šifra delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji, 2.11 „Kvadratura“ i „Dodatno“, kao i u poljima 2.12 Datum početka privremenog prestanka i 2.13 Datum završetka privremenog prestanka – u zavisnosti na šta se odnosi promena.

Polje 2.14. „Datum nastanka promene“ je obavezno polje (Slika 9.)

Slika 9

Slika 9.

Dalji postupak je identičan kao i kod podnošenja prijave – potrebno je kliknuti na dugme „Potpiši i podnesi“. Konačan status prijave je „Podneta“.

* * *

Za svaku uspešno podnetu PGJO prijavu obveznici fiskalizacije će u sekciji „Poresko sanduče“ dobiti Obaveštenje o generisanoj jedinstvenoj oznaci poslovnih prostora i poslovnih prostorija sa nazivom (Slika 10).

Slika 10

Slika 10.

* * *

Pregled svih prijavljenih poslovnih prostora i poslovnih prostorija obveznik fiskalizacije može videti klikom na dugme „Lista poslovnih prostora“ u okviru PGJO prijave.

Ukoliko nemate elektronski sertifikati ili ne možete da pristupite aplikaciji eporezi, možete nam podneti zahtev da mi u Vaše ime izvršimo prijavu.

zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama
Close Menu
×