Poreske kartice paušalno oporezovanih obveznika- praćenje i analiza

U poslednje vreme nam se javljaju paušalno oporezovani obveznici koji samostalno vode poslovne knjige (KPO,EDI) a  koji su iz različitih razloga dospeli u situaciju da im se prinudno naplati porez sa jednog računa, iako su na drugom računu u pretplati.Iz tog razloga, da ne bi bilo prekasno, nudimo vam usluge poreskog alarma koje se ogledaju u blagovremenom alarmiranju vaših poreskih obaveza, najmanje 5 dana pre njihovog dospeća (tačne iznose obaveza, propisane uplatne račune i pravilan poziv na broj po modelu 97).Isto tako agencija će nakon toga, uz vašu saglasnost, proveriti vaše poreske kartice da li je sve uplaćeno kako je naloženo.
Time se ne bi izlagali nepotrebnom riziku dobijanja opomena od strane poreske uprave ili još gore rešenja o prinudnoj naplati što za sobom povlači ne samo obračun kamate već i dodatne troškove u visini 5 % od neplaćenih poreskih obaveza, troškove prekršajnog postupka i  1.000 din po uplatnom računu od strane Narodne Banke Srbije kada dođe do blokade računa. Isto tako izbegli bi situaciju da ste na jednom računu u pretplati, dok vam na drugom teče kamata.
Agencija bi vas blagovremeno obaveštavala i o zakonskim promenama koje su usko vezane za vašu osnovnu delatnost.

Najbitnija stavka i ono što preporučujemo svakom paušalno oporezovanom obvezniku, jeste redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, tj. analiza i praćenje poreskih kartica obveznika, kako se ne bi obračunavale neosnovane kamate!

Greške mogu da nastanu i ne vašom krivicom. Ponekad se desi da bankarski službenik ne prosledi uplatu na tačan račun sa Vašeg naloga. Isto tako može da dođe do toga da poreski službenik ne evidentira potrebne promene i zaduži vas po jednom osnovu a što nije u skladu sa novonastalom situacijom.  Poseldice ovih grešaka mogu biti da su neki poreski računi u pretplati a neki u dugu, te se neosnovano obračunava kamata. Ukoliko želite da mi redovno pratimo vašu evidenciju na poreskim računima,možete se prijaviti:

Poreske kartice

Redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, kako ne bi išla kamata.

Upit stanja

Sintetika i analitika uplatnih računa :
Porez i doprinosi na prihode od samostalnih delatnosti, objedinjena naplata poreza i doprinosa...

Informacija o stanju na pojedinačnim poreskim računima (upit stanja) poreski obveznik može dobiti na dva načina: preko portala e-porezi (za tekuću godinu) i od Kontakt centra.

Preko portala e-porezi poreski obveznik može preuzeti upit stanja za tekuću godinu ukoliko poseduje elektronski sertifikat. U ovom slučaju ide se na opciju „Upit stanja“, izabere se sintetika ili analitika. Potom se unese e-mejl adresa na koju obveznik želi da mu budu poslate kartice i klikne se na Pošalji zahtev za proveru stanja. Ukoliko ne posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat možete se i nama obratiti klikom na naredni link:

poreske kartice

Najbitnija stavka i ono što preporučujemo svakom paušalno oporezovanom obvezniku, jeste redovno praćenje evidencije na uplatnim računima za porez i doprinose, tj. analiza i praćenje poreskih kartica obveznika, kako se ne bi obračunavale neosnovane kamate!

Greške mogu da nastanu i ne vašom krivicom. Ponekad se desi da bankarski službenik ne prosledi uplatu na tačan račun sa Vašeg naloga. Isto tako može da dođe do toga da poreski službenik ne evidentira potrebne promene i zaduži vas po jednom osnovu a što nije u skladu sa novonastalom situacijom.  Poseldice ovih grešaka mogu biti da su neki poreski računi u pretplati a neki u dugu, te se neosnovano obračunava kamata. Ukoliko želite da mi redovno pratimo vašu evidenciju na poreskim računima,možete se prijaviti:

Table of Contents